ČLANKA

Vinko Skalar, Alenka Šelih

Vzgojni zavodi - stanje in perspektive - Str. 1

Zapis temelji na elaboratu "Analiza, ocena ter usmeritve zavodske vzgoje otrok in mladoletnikov z motnjami vedenja in osebnosti v SR Sloveniji." Elaborat je pripravila delovna skupina pri Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. V prvem delu zapisa je predstavljen elaborat, njegov nastanek in okvirne vsebine v njem, v drugem delu pa so podani predlogi in stališča, kako odpraviti pomanjkljivosti in izboljšati sedanje stanje. Predlogi so predstavljeni v sledečih poglavjih: Kakšne zavode potrebujemo oz. za kakšne zavode bi se kazalo v prihodnje zavzemati; Problemi diagnosticiranja in triažiranja; Usposabljanje in usmerjeno izobraževanje; Alternative zavodske vzgoje; Usposabljanje kadrov za delo z disocialnimi mladostniki; Potreba po ustanovitvi republiškega svetovalno nadzornega organa; in - Raziskovanje in inovativna dejavnost.

Vida Miloševič

Izobraževanje socialnih delavcev - Str. 18

Izobraževanje socialnih delavcev je v svetu vse bolj razvejano in raznoliko. Razlike obstajajo glede na temeljne usmeritve socialnega dela, metode dela in na stopnje izobraževanja. V Evropi prevladujejo triletne višje šole za socialne delavce, ki niso vključene v univerze. V Jugoslaviji se dolgoletna prizadevanja socialnih delavcev in nekaterih višjih šol za uvedbo visokošolskih vzgojno-izobraževalnih programov za socialno delo uresničujejo le počasi. Že dobrih deset let se iščejo razne prehodne rešitve, ki morda celo zavirajo nadaljnji razvoj izobraževanja socialnih delavcev. V Srbiji in na Hrvatskem trenutno obstajajo modeli visokošolskega izobraževanja socialnih delavcev. V Sloveniji pa se kljub priznani potrebi po visokošolskem izobraževanju socialnih delavcev, le-te načrtuje šele 1990. leta.

POROČILA

Franci Brinc

Odprta vprašanja sodelovanja različnih strokovnih služb pri izvrševanju zavodskih ukrepov - Str. 29

Stališča in sklepi s posvetovanja "Odprta vprašanja sodelovanja različnih strokovnih služb pri izvrševanju zavodskih ukrepov", Izola, 23.-25.2.1984 - Str. 35

Andreja Kavar Vidmar

Seminar: Svetovanje v okviru pogojne obsodbe in postpenalne pomoči - Str. 54

KNJIŽNA RECENZIJA

Franci Brinc

Nova slovenska revija: Penološki bilten, Slovensko penološko društvo Ljubljana - Str. 56

IZ TUJIH REVIJ

(Pripravila/Prepared by) Lidija Kunič

Starša skupaj skrbita za otroka tudi po razvezi. Barbara Rothberg, Joint Custody, Parental Problems and Satisfactions, Family Process 22, 1983, št. 1, str. 43-52. - Str. 60

(Pripravila/Prepared by) Lidija Kunič

O pojmu družinskih meja. Beatrice Wood & Moshe Talmon, Family Boundaries in Transition, A Search for Alternatives, Family Process 22, 1983, št. 3, str. 347-357. - Str. 63

(Pripravila/Prepared by) Lidija Kunič

Sistemski modeli družinske terapije. Carlos E. Sluzki: Process, Structure and World Views, Toward an Integrated View of Systemic Models in Family Therapy, Family Process 22, 1983, št. 4, str. 469-476. - Str. 66

POVZETKI

Slovenski - Str. 69