ČLANKI

Milko Poštrak

Dr. Veljko Rus o socialni državi in družbi blaginje - Str. 5

Pavla Rapoša-Tajnšek

Perspektive socialnega dela v podjetjih - Str. 12

Socialno delo v podjetjih je na pomembni prelomnici, od katere je odvisen njegov nadaljni razvoj. Ločitev ekonomske in socialne funkcije ne pomeni, da za socialno delo ni več prostora v podjetjih. Za uspešno poslovanje je človeški faktor odločilnega pomena, zato je nujno prizadevanje za kvaliteto delovnega življenja h kateri prispeva socialno delo z seštevanjem osebnih in medosebnih problemov delavcev na individualni, skupinski in organizacijski ravni in s povezovanjem z družbenim okoljem.

Marija Ovsenik, Jože Ovsenik

Značilnosti socialnega dela v razmerah podjetništva - do obzorij nove kulturnosti (1. del) - Str. 20

Težnja slovenskih socialnih delavcev k preventivni usmeritvi se ujema s spremembami v naravi socialne problematike v sodobnem času. Vendar sistem socialnega dela organizacijsko ni pripravljen na nove naloge. Pri teh prizadevanjih si lahko pomaga s spoznanji organizacijskih ved, saj obstaja podobnost med socialnim delom in podjetniško dejavnostjo. Tudi socialnemu delu bi koristil duh podjetništva.

Alf Ronnby

Prakseologija v socialnem delu - Str. 30

Opisana je prakseologija kot teorija delovanja in spoznavanja, ki se je razvila v okviru mišljenja praxisa. Prakseologija naj bi bila po mnenju pisca filozofska osnova socialnega dela, ki ga pojmuje kot prakso uresničevanja v stvarnosti vsebovanih a prikritih človeških potencialov. S to filozofijo je skladna socialnopedagoška smer socialnega dela, smer, katere načela so predstavljena v članku.

Franc Leskošek

Samomorilnost na Gorenjskem - Str. 40

Predstavljeni so primerjalni podatki o samomorih na Gorenjskem razčlenjeno po regijah, spolu, starosti, področjih dejavnosti, izobrazbi, zakonskem stanu. Posebej so analizirani podatki za kategorije šolajoče se mladine, upokojencev, kmetov. Nakazani so možni sociološki vzroki relativno zelo visokih koeficientov samomora v teh kategorijah in v regiji na sploh.

Marta Vodeb-Bonač

Poroke, razveze, otroci - kaj nam pove statistika - Str. 52

Članek podaja pregled porok in razvez v svetu in v Sloveniji (Jugoslaviji); podatke o otrocih, rojenih zunaj zakonske zveze; podatke o mrtvorojenih otrocih. Predstavljeni so osnovni trendi v gibanju teh pojavov.

Metoda Mikuljan

Svetovalno in psihoterapevtsko delo z alkoholikovo ženo med pripravo za zdravljenje - Str. 75

Problematiziranje in aktualiziranje svetovalnega in psihoterapevtskega dela z ženami alkoholikov še vedno javno ni zaželeno. Tudi med "štirimi stenami" je le-to možno večkrat le v "rokavicah", pa še to velikokrat ni uspešno. Mnogokrat je skoraj nedojemljivo in nesprejemljivo za ženo alkoholika, da mora samokritično pogledati vase in sprejeti spoznanje, da se morata spremeniti oba z možem alkoholikom, kajti le tedaj je mogoče doseči odprte in pristne odnose. Zato se morata tudi v zdravljenje vključiti oba. Cilj zdravljenja je namreč prestrukturiranje družinskega življenja. Namen svetovalnega in psihoterapevtskega dela z ženami alkoholikov je približati jim ta spoznanja tako, da jih tudi same notranje sprejmejo na osnovi lastnega spoznavanja in ugotavljanja (kar pa je lahko težko in dolgotrajno delo).

POROČILA

Jožica Virk-Rode

Skupina za pomoč starejšim v KS Savsko naselje - Str. 83

Doris Erzar

Program posvetovalnice za mlade v Kranju - Str. 85

Marjan Čonč

Ustanovljena je sekcija za izvendružinsko vzgojo - Str. 87

Tone Brejc

Zaključki posveta "Kriza in zaposlovanje invalidnih oseb", Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov Ljubljana - Str. 89

prevod: Vito Flaker

Svetovna deklaracija o prostovoljnem delu - Str. 91

KNJIŽNI RECENZIJI

Srečo Dragoš

(Po)moč pri delu (K. Blanchard, N. V. Peale, Moč poštenega poslovanja, Mohorjeva družba, Celje 1990) - Str. 94

Milko Poštrak

Despotizem in demokracija (John Keane, Krt, Ljubljana 1990) - Str. 96

IZ TUJIH REVIJ

Darja Zaviršek

Medikalizacija žensk (I. Vogt, Für alle Leiden gibt es eine Pille, Westdeutscher Verlag, Opladen 1985) - Str. 98

DOKUMENT

Seznam diplomskih nalog - Str. 104