ČLANKA

Bojan Dekleva

Vrstniške skupine mladostnikov in socialno delo (v okviru kazenskega pravosodja) - Str. 2

Prispevek opisuje pojav mladinskih vrstniških skupin ter njihov pomen za posamezne mladostnike in za širšo družbo. Nakazan je vpliv organiziranih družbenih dejavnosti na oblikovanje vrstniških skupin, ki tudi zaradi teh vplivov postajajo razmeroma vse bolj pomembne za socializacijo mladostnika. Vrstnìške skupine se oblikujejo tudi v okvirih socialne razslojenosti družbe, zato lahko med vrstniškimi skupinami in kulturami opazujemo značilne razlike. Med prestopniškimi mladoletniškimi družbami (povratnikov) smo opazovali več družb, sestavljenih iz socialno močno depriviranih posameznikov, ki so skozi sodelovanje v svoji družbi odražali in poskušali razreševati občutene probleme v svojem življenjskem položaju. Prispevek poskuša vsaj nakazati nekatere povezave med vrstniškim druženjem, obstojem razmeroma stalnih kulturnih (vedenjskih, medosebnih, tradicionalnih) vzorcev odzivanja, socialno razslojenostjo ter prestopništvom. V zaključku je razmislek o pomenu teh nakazanih zvez in pojavov za socialno delo z navedbo štirih teoretičnih idej ter sugestij, ki jih je mogoče na osnovi teh idej dobiti za razvoj prakse.

Srna Mandič

Socialni in ekonomski vidiki solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu SR Slovenije - Str. 23

POROČILO

Janja Vogelnik, Francka Ban

Rejništvo v občini Kranj - Str. 36

KNJIŽNA RECENZIJA

Vida Miloševič

Dr. Yves Rastimir Nedeljković, Socijalni rad, Knjiga I, Beograd, 1982 - Str. 41

IZ TUJIH REVIJ

(Pripravil/Prepared by) Blaž Mesec

Še o socialnih pomočeh v ZRN. Helmut Hartmann, Die Nichtineinspruchnahme von Sozialhilfe, Darstellung und Bewertung der Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Nachrichtendienst des Deutschen Vereins fur öffentliche und private Fürsorge, 62, 1982, št. - Str. 47

(Pripravila/Prepared by) Lidija Kunič

Identiteta in doživljanje krize. Samuel L. Dixon & Roberta G. Sands, Identity and the Experience of Crisis, Social Casework 64, 1984, št. 4, str. 223-230. - Str. 52

(Pripravila/Prepared by) Lidija Kunič

Biblioterapija v socialnem delu. Bibliotherapy in social work, The British Journal of Social Work, 13, 1983, št. 3, str. 287-319. - Str. 54

(Pripravila/Prepared by) Lidija Kunič

Svetovanje staršem prizadetih otrok. Chris Dawson, Easing the Strain, Social Work Today, 14, 1983, št. 36, str. 11-13. - Str. 56

DOKUMENT

Seznam diplomskih nalog, ki jih je prejela knjižnica VŠSD v letu 1981 - II. del - Str. 58

UVODNIK

Blaž Mesec

Preloženo na 1991? - Str. 2

ČLANKA

Gabi Čačinovič Vogrinčič, Blaž Mesec, Vida Miloševič, Bernard Stritih, Pavla Repoša Tanjšek, Maja Vojnovič

Visokošolski program socialnega dela: resnična ali namišljena potreba? - Str. 12

Maja Vojnovič, Andreja Črnak Meglič

Vloga in učinek socialne pomoči, kot konkreten raziskovalni problem - Str. 25

KNJIŽNA RECENZIJA

Blaž Mesec

Socijalni rad - juče, danas, sutra. Dvadeset i pet godina Više škole za socijalne radnike, Urednik Miroslav Ružica, Viša škola za socijalne radnike, Beograd, 1982. - Str. 43

POROČILI

(Povzeto po članku / Taken from an article of) Svetislav Jovanović

Petindvajset let Višje šole za socialne delavce v Beogradu - Str. 49

Iz informacije o opravljanju strokovnih izpitov delavcev, ki opravljajo naloge na področju socialnega varstva - Str. 54

IZ TUJIH REVIJ

(Pripravil/Prepared by) Blaž Mesec

Statistika o izobraževanju socialnih delavcev v ZDA. Allen Rubin, Statistics on Social Work Education in the United States: 1980. Council on Social Work Education, New York, 1981. - Str. 58

(Pripravil/Prepared by) Blaž Mesec

Mladostniki - begavci na Nizozemskem. Frank Nieslony, Zur Weglauf - Problematik Jugendlicher - Partielle Lösungsversuche im Rahmen alternativer Sozialarbeit in den Niederlanden, Neue Praxis, 1/1982, 32-53. - Str. 61

(Pripravil/Prepared by) Blaž Mesec

Predsodki o zlorabah socialnih pomoči. Heinrich A. Henkel, Franz Pavelka, Missbrauch und Sozialpolitik - Kritik an Strategien zur Begränzung des Wohlfahrtsstaats, Neue Praxis, 2/1982, 109-116. - Str. 65

DOKUMENT

Seznam diplomskih nalog, ki jih je prejela knjižnica VŠSD v letu 1981 - I. del - Str. 67