Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961. Na leto izidejo štiri številke: 1 (jan-mar), 2 (apr-jun), 3 (jul-sep), 4 (okt-dec). V objavo sprejemamo teoretsko in metodološko kakovostne izvirne in pregledne znanstvene članke s področja socialnega dela, ki uspešno prestanejo postopek dvojno slepe recenzije, objavljamo pa tudi knjižne recenzije, polemike, raziskovalna poročila in strokovne prispevke. V rednih številkah objavljamo članke, ki sledijo raziskovalnim dosežkom na področju razvoja teorije in prakse socialnega dela. Tematske številke pa so namenjene poglobljenemu pogledu v aktualne teme ali teme, ki so posebej pomembne za razvoj socialnega dela. V objavo sprejemamo članke v slovenskem in angleškem jeziku. Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze International Bibliography of the Social Sciences IBSS), Sociological Abstracts in EBSCO SocIndex with Full Text.

Izjava o etiki objavljanja

Izjava o etiki objavljanja

Tu so zapisani standardi pričakovanega etičnega ravnanja udeležencev v postopku objave v reviji Socialno delo, se pravi avtorjev, urednikov, uredniškega odbora in recenzentov. Smernice temeljijo na veljavnih politikah založbe Elsevier in na Smernicah za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Dolžnosti urednikov in uredniškega odbora:

  • Uredniki in urednice upoštevajo dogovorjene in zapisane postopke recenziranja v skladu s politiko revije Socialno delo in skrbijo, da postopki recenziraja potekajo nepristransko in anonimno (dvojna slepa recenzija).
  • Odločitev glede objave: Če je mnenje anonimnega recenzenta ali recenzentov pozitivno, se članek uvrsti za objavo. Avtorji dobijo prelom prispevka pred objavo v avtorizacijo. V primeru različnih mnenj o objavljivosti članka rešuje primer glavna urednica ob morebitnem posvetovanju z uredniškim odborom. Vsi znanstveni članki so anonimno recenzirani, vsi neznanstveni pa pregledani in odobreni.
  • Načelo zaupnosti: urednik oziroma urednica pri delu upošteva načelo zaupnosti. To vključuje varovanje idenitete avtorja ali avtorice pred koncem recenzentskega postopka.

 

Dolžnosti recenzentov in recenzentk:

Recenzentke in recenzenti sodelujejo pri uredniških odločitvah o sprejemanju člankov v objavo in pomembno prispevajo s strokovnimi ocenami.

Prispevek k uredniškim odločitvam: strokovna ocena recenzenta/tke pomaga uredniku/ci pri sprejemanju uredniških odločitev in lahko s komunikacijo z avtorjem/ico prek urednika pomaga avtorju/ici izboljšati članek.

Hitrost: vsak izbrani recenzent/recenzentka, ki se ne čuti dovolj usposobljenega/usposobljene za pregledovanje raziskave, o kateri poroča rokopis, ali ki ve, da ne bo mogel/la v roku opraviti recenzije, je dolžan/na o tem obvestiti urednika in odstopiti od opravljanja recenzije.  Recenzentke in recenzenti so dolžni zaupano delo opraviti hitro in strokovno.

Načelo zaupnosti: recenzenti/ke morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih kazati drugim ali o njih razpravljati z drugimi.

Standardi objektivnosti: recenziranje rokopisov mora biti objektivno. Osebne kritike avtorja/ice niso primerne. Recenzenti/ke morajo svoja stališča izraziti jasno in argumentirano.

Razkrivanje informacij in konflikt interesov: recenzent/ka mora zaščitene informacije ali ideje, za katere izve med recenziranjem, ohraniti kot zaupne in jih ne sme uporabiti v osebno korist. Recenzenti/ke ne smejo pregledovati rokopisov, če gre za konflikt interesov, ki izvira iz konkurenčnega razmerja, razmerja sodelovanja ali drugega razmerja ali povezave s katerim koli avtorjem/ico, organizacijo ali institucijo, ki so povezani s člankom.

 

Dolžnosti avtorjev in avtoric:

Standardi poročanja: V prispevku predstavljeni podatki, na katerih temelji raziskovalno delo, morajo biti točni in natančni. Članek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi avtorji. Napačne ali zavestno netočne izjave veljajo za neetično ravnanje in niso sprejemljive.

Izvirnost in plagiatorstvo: avtorji in avtorice se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, in da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali. Plagiatorstvo ima veliko oblik, od tega, da nekdo prikaže članek nekoga drugega kot svoj članek, do tega, da kopira ali parafrazira daljše dele članka drugega avtorja ali avtorice (ne da bi ga/jo navedel) ali si prisvaja rezultate raziskav, ki so jih izvajali drugi. Plagiatorstvo v vseh svojih oblikah je neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljivo.

Večkratno, ponavljajoče se in hkratno objavljanje: v splošnem velja, da avtor ali avtorica ne smeta objaviti rokopisov, ki opisujejo iste rezultate iste raziskave, v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Oddaja istega rokopisa dvema ali več revijam hkrati velja za neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljiva.

Navedbe virov: avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih. Ko opisuje delo, o katerem poroča, mora navesti vse objave, ki so vplivale na to delo. Informacij, ki jih pridobi zasebno, na primer v pogovoru, korespondenci ali razpravi s tretjimi osebami, ne sme uporabiti ali o njih poročati brez izrecnega, pisnega dovoljenja vira. Informacij, ki jih pridobi med zaupnim delom, na primer, ko recenzira rokopise ali prijave na razpise za subvencije, ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja dela, ki je predloženo v te postopke.

Avtorstvo članka:. avtorstvo in soavtorstvo je omejeno na tiste osebe, ki so dejanski (so)avtorji besedila članka. Vrstni red navedenih (so)avtorjev mora biti skladen z velikostjo njihovih prispevkov v končni verziji besedila članka. Morebitnim ostalim osebam, ki niso avtorji besedila članka, a so pomembne za njegov nastanek (npr. pomemben prispevek k raziskovalnemu projektu ali drugim vsebinam, ki so predmet članka), se lahko avtorji članka zahvalijo v opombi ali na drugem primernem mestu v članku.

Razkrivanje in konflikt interesov: vsi avtorji morajo v svojem rokopisu razkriti morebiten finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.

Bistvene napake v objavljenih delih: če avtor/ica odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova/njena dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika/co revije ali izdajatelja in sodeluje z urednikom/co pri umiku oziroma popravi članka.