Oddaja prispevka

Prispevek in vse priloge pošljite uredništvu po elektronski pošti v formatu Word.

Oddajo prispevka pospremimo z Izjavo o avtorstvu in avtorskih pravicah za revijo Socialno delo.  

 

ZNANSTVENI ČLANEK

Znanstveni članek – to je po navadi sklepno poročilo o raziskavi ali študija o izbranem predmetu – bo ocenil najmanj en kvalificiran bralec ali bralka. Recenzija je anonimna na obe strani. (Lahko si ogledamo obrazec RECENZETSKO MNENJE)

Znanstveni članek je lahko izviren ali pregleden. 

Izvirni znanstveni članek je samo prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki,
da se raziskava lahko ponovi, ugotovitve pa preverijo. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD
(Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na deskriptivni
način za deskriptivna znanstvena področja.

Pregledni znanstveni članek je pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju, del
posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati
ali sintetizirati informacije, ki so že bile publicirane. Prinaša nove sinteze, ki vključujejo tudi
rezultate lastnega raziskovanja avtorja. 

Minimalni obseg članka je ena avtorska pola (30.000 znakov s presledki).

Nikjer v članku ni razkrito, kdo je njegov/a avtor/ica.

V posebno datoteko zapišite ime avtorja/avtorice, povzetek, ključne besede in kratko predstavitev avtorja/avtorice. Omembe avtorja/avtorice v povzetku in predstavitvi so v tretji osebi. Dodajte angleški prevod naslova članka, povzetka, ključnih besed in predstavitve avtorja/avtorice.

Povzetek obsega 10–15 vrstic v enem samem odstavku. V njem so zgoščeno podani bistveni elementi članka. Ne uporabljamo formulacij tipa: "Avtor predstavi rezultate raziskave ...," temveč te rezultate (ugotovitve, sklepe) povzamemo.

Ključnih besed je med tri in šest; z njimi ne ponavljate besed iz naslova (in morebitnega podnaslova) članka.

Predstavitev avtorja/avtorice v enem stavku opiše delovno in interesno področje. Pripišite elektronski naslov. Ti podatki bodo objavljeni ob povzetku.

 

DRUGI PRISPEVKI

Dobrodošli so tudi različni drugi prispevki, kot so strokovni članek, poročilo, knjižna recenzija, polemika in esej. 

STROKOVNI ČLANEK je namenjen predstavitvi raziskovalnih dosežkov. Obsega do ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Potrebni so: povzetek, predstavitev avtorja/avtorice in ključne besede, vse to v slovenščini in angleščini (glejte navodila za znanstveni članek).

POROČILO je besedilo o tekočih ali priložnostnih raziskavah, razvoju projektov, inovativni praksi, pomembnih dogodkih. Poročilo naj ne presega pol avtorske pole (15.000 znakov s presledki).

KNJIŽNA RECENZIJA naj obsega 7.000 do 8.000 znakov s presledki. V naslov zapišemo podatke o knjigi. Dodamo število strani v knjigi, številko ISBN. Knjižni recenziji je obvezno treba priložiti naslovnico knjige v formatu PDF.

ESEJ/POLEMIKA je namenjena razpravi o etičnih, strokovnih, političnih, družbenih vprašanjih. Obega naj do 15.000 znakov s presledki.

 

SPLOŠNI INFORMACIJI

Uredništvo ima pravico, da prispevkov, ki ne ustrezajo jezikovnim merilom ali niso vsebinsko dovolj relevantni, ne sprejme v recenzentski postopek.

Avtor/ica lahko članek pred objavo kadarkoli umakne s posebno prošnjo uredništvu.