Oddaja prispevka

 

SPLOŠNO

 

Objava prispevka v reviji ni plačljiva.

 

PRED ODDAJO ČLANKA

OB ODDAJI ČLANKA

PO PREJEMU ČLANKA

  • Po prejemu članka bomo vsako besedilo preverili z orodjem za ugotavljanje plagiatorstva.
  • Uredništvo ima pravico, da prispevkov, ki ne ustrezajo jezikovnim merilom ali niso vsebinsko dovolj relevantni, ne sprejme v recenzentski postopek.
  • Avtor/avtorica lahko članek pred objavo kadarkoli umakne s posebno prošnjo uredništvu.

PO SPREJETJU ČLANKA V OBJAVO

 

NAVODILA GLEDE NA VRSTO PRISPEVKA

Znastveni članek

Standardni obseg članka je 30.000-45.000 znakov s presledki, vključno s povzetkoma, predstavitvijo avtorja/avtorice, ključnimi besedami, viri ter morebitnimi opombami in prilogami.

Znanstveni članek je po navadi sklepno poročilo o raziskavi ali študija o izbranem predmetu. Lahko je izviren ali pregleden. 

Izvirni znanstveni članek je samo prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi in ugotovitve preverijo. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na deskriptivni način za deskriptivna znanstvena področja.

Pregledni znanstveni članek je pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju, pregled del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile publicirane. Prinaša nove sinteze, ki vključujejo tudi rezultate lastnega raziskovanja avtorja.

Za razvrstitev znanstvenih člankov uredništvo upošteva veljavno tipologijo za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Glejte: http:// home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf. 

Avtorji/avtorice lahko o pisanju znanstvenih člankov več preberejo na APA Style Journal Article Reporting Standards (APA Style JARS). Pri citiranju pa so relevantna NAVODILA revije Socialno delo.

Vsak znanstveni članek je recenziran. Več o recenzentskem postopku TULE.

Za potrebe recenzijskega postopka nikjer v članku ne sme biti razkrito, kdo je njegov/a avtor/ica. Ime avtorja/avtorice, povzetek, ključne besede in kratko predstavitev avtorja/avtorice zapišemo v posebno datoteko. Omembe avtorja/avtorice v povzetku in predstavitvi so v tretji osebi. V predstavitvi je v enem stavku opisano delovno in interesno področje avtorja/avtorice. V primeru več avtorjev/avtoric morajo biti predstavljeni vsi. Pripišite elektronski naslov vsakega avtorja/avtorice. Ti podatki bodo objavljeni ob povzetku.

Povzetek obsega 10–15 vrstic v enem samem odstavku. V njem so zgoščeno podani bistveni elementi članka. Ne uporabljamo formulacij tipa: "Avtor predstavi rezultate raziskave ...," temveč te rezultate (ugotovitve, sklepe) povzamemo.

Ključnih besed je do šest; z njimi ne ponavljate besed iz naslova (in morebitnega podnaslova) članka.

Naslov članka, povzetek, ključne besede in predstavitev avtorja/avtorice oddajte tudi v angleščini. 

 

Drugi prispevki

Dobrodošli so tudi različni drugi prispevki, kot so strokovni članek, poročilo, knjižna recenzija, polemika in esej. 

STROKOVNI ČLANEK je namenjen predstavitvi raziskovalnih dosežkov. Potrebni so: povzetek, predstavitev avtorja/avtorice in ključne besede, vse to v slovenščini in angleščini (glejte navodila za znanstveni članek). Predviden obseg strokovnega članka, vključno s povzetkoma, predstavitvijo, viri ter opombami in morebitnimi prilogami, je približno 30.000 znakov s presledki.

POROČILO je besedilo o tekočih ali priložnostnih raziskavah, razvoju projektov, inovativni praksi, pomembnih dogodkih. Poročilo naj ne presega pol avtorske pole (15.000 znakov s presledki).

KNJIŽNA RECENZIJA naj obsega 7.000 do 8.000 znakov s presledki. V naslov zapišemo podatke o knjigi. Dodamo število strani v knjigi, številko ISBN. Knjižni recenziji je obvezno treba priložiti naslovnico knjige v formatu PDF.

ESEJ/POLEMIKA je namenjena razpravi o etičnih, strokovnih, političnih, družbenih vprašanjih. Obsega naj do 15.000 znakov s presledki.

 

Oblikovno-slogovne zahteve

Besedilo prispevka naj bo oblikovno urejeno, slogovno korektno in jezikovno razumljivo.

Oddan naj bo v tipografiji črk Calibri, velikost črk 12, enojni razmik med vrsticami, leva poravnava.

Odstavki naj bodo ločeni z vrstico. 

Vmesni naslovi imajo največ dve ravni. 

Ležečo (kurzivno) pisavo uporabimo samo za poudarjeno besedilo, za naslove publikacij (prim. seznam virov) in za izraze v tujih jezikih, ne pa za citate, vmesne naslove ipd. Krepke in podčrtane pisave ne uporabljamo.

Uporabljamo samo slovenske dvojne narekovaje, izjema so narekovaji znotraj narekovajev: »Tole je 'primer' stavka.«

Stavka nikoli ne začnemo s številko; v tem primeru število zapišemo z besedo.

V tekočem besedilu in preglednicah uporabljamo decimalne vejice, ne pik: 10,23

Pri številih, večjih od tisoč, uporabimo piko (10.000) in vejico za milijon (1,2 milijona).

Znak za odstotke zapišemo za presledkom (takole 45 %, ne takole 45%).

Pri pisanju upoštevamo pravilo spolno občutljive rabe jezika. Več TULE

Priimkov avtoric ne pišemo v obliki svojilnega zaimka, npr. Zavirškova. Pravilno je: Zaviršek (je ugotovila ...).

Priporočamo, da avtor/avtorica piše v prvi osebi ednine, kadar gre za samostojno avtorstvo. Če sta avtorja oz. avtorici dve, naj pišeta v dvojini.

Slikovno gradivo je črno-belo. Preglednice in grafi morajo biti oštevilčeni in morajo biti opremljeni z naslovom in po potrebi navedbo vira in legendo. Pri slikovnem gradivu zagotovite formate v visoki ločljivosti.

Seznam referenc naj bo na koncu besedila in urejen po abecednem redu priimkov avtorjev/avtoric referenc; v primeru istega avtorja/avtorice po časovnem zaporedju izdaj. Več o sklicevanju TULE.