Recenzentski postopek

Vsi znanstveni članki, objavljeni v reviji Socialno delo, gredo skozi postopek dvojno slepe recenzije. Recenzijo opravita dva recenzenta/recenzentki, ki pokrivata področje vsebine članka. Namen recenzije je zagotoviti primernost vsebine in skladnost besedila z načeli znanstvenega pisanja. Recenzentki/recenzentke pri svojem delu upoštevajo Izjavo o spoštovanju založniških in akademskih etičnih stanadardov.

Recenzija opozori na vsebinsko relevantnost, izvirnost besedila, upoštevanje etičnih načel, ustreznost znanstvenega aparata (struktura IMRD), relevantnost uporabljenih virov in primernost uporabljene strokovne terminologije. Namen recenzije je odpraviti vsebinske, jezikovne, strukturne pomanjkljivosti in zagotoviti znanstveno odličnost besedila.

Recenzenti in recenzentke pri oceni člankov odgovorijo na vprašanja v obrazcu: RECENZENTSKO MNENJE  Namen obrazca je olajšati in poenotiti recenzentski postopek.

Ko recenzent/ka sprejme članek v recenzijo, ugotovi, ali članek sodi na njeno/njegovo strokovno področje, in preveri morebitni obstaj konflikta interesov. Recenzenti oz. recenzentke ne smejo biti v konfliktu interesov z avtorji/avtoricami in so dolžni uredništvo obvestiti o tem, ko dobijo članek v recenzijo.

Uredništvo avtorje/avtorice o rezultatih recenzije obvesti praviloma mesec dni od oddaje prispevka. 

Če se avtor/ica ne strinja z recenzentskim mnenjem, lahko prispevek umakne ali pa zaprosi, da o primeru odloča glavna urednica, ki se lahko posvetuje z uredniškim odborom.

Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja besedila v skladu s pravopisnimi pravili.

Recenzentski postopek vodi odgovorni urednik.